Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2015

Serce przestaje boleć, jak je zająć kimś innym albo książki czytać.
— czytam książki
Reposted fromchocoway chocoway
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie. 
Reposted fromchocoway chocoway
3455 e5d4 420
Reposted fromchocoway chocoway
2398 71f6 420
true
Reposted frommarkss markss viamojahistoriaa mojahistoriaa
3916 2eba 420
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viamojahistoriaa mojahistoriaa
9173 aa41 420
Reposted fromrol rol viamojahistoriaa mojahistoriaa

Palę mosty, 
palę jointy, 
czyszczę kartę sim,

Ty się budzisz z nią,
ja się budzę z nim.

— TuszNaRękach "Bez Ciebie nie ma mnie"
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viastaystrongangie staystrongangie
9891 e28b 420
Pierwszą prawdziwą przyjaciółką. Pierwszą prawdziwą dziewczyną. Jesteś moim pierwszym prawdziwym wszystkim, Cukiereczku. - Przesuwam knykciami po jej kości policzkowej. - Jesteś jedyną prawdą w moim życiu.
— Jasinda Wilder, To ty mnie pokochasz
Reposted frommefir mefir viastaystrongangie staystrongangie
7880 24d3 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6234 1475
Reposted fromroxanne roxanne
Reposted frommessedup messedup
9098 24f8 420
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
Opłakuję coś, czego nigdy nie miałam. Co za absurd. Rozpacz z powodu przeklętych nadziei, przeklętych marzeń i oczekiwań.
Reposted fromtaSowa taSowa
Persephone by Mucha Kachidza
Reposted fromSexdeathrebirth Sexdeathrebirth
9421 f598
Reposted fromasalluhi asalluhi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl